Account-informatie
Spaties zijn toegestaan; interpunctie is niet toegestaan behalve punten, koppeltekens en onderstrepingstekens.
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
Terms of Use

1. TOEPASSING

1.1. Door de website en/of het forum te raadplegen, dan wel er op enige wijze (actief of passief) aan deel te nemen, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze bepalingen zijn, samen met de algemene bepalingen van de disclaimer (die u hier vindt), als enige van toepassing.

2. FORUM

2.1. Dit forum wordt uitgebaat door Swusten.com.

2.2. Swusten.com heeft op ieder ogenblik het recht dit forum geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Swusten.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) dit forum.

2.3. De inhoud van de berichten wordt door derden geplaatst en valt dus buiten de aansprakelijkheid van Swusten.com. Swusten.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade, die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidig forum.

3. TOEGANG FORUM

3.1. Swusten.com behoudt zich het recht om enkel direkte en indirekte familieleden te aanvaarden op het forum, gezien de vertrouwelijke en relevante informatie die gepost kan worden.

3.2 Iemand kan aan het forum deelnemen na zich ingeschreven te hebben. U dient daartoe over een geldig emailadres te beschikken. Eenmaal u aangemeld bent, kan u deelnemen aan dit forum.

3.3. Swusten.com behoudt zich het recht voor om u (verdere) toegang tot het forum te weigeren. Swusten.com hoeft haar beslissing niet te motiveren noch aan te kondigen.

4. GEDRAGSREGELS FORUM

4.1. U dient zich ten allen tijde hoffelijk te gedragen. Beledigingen, vulgaire of opruiende taal, scheldwoorden, agressief gedrag, aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, flame wars, e.d.m. zijn allen strikt verboden

4.2. Spam(ming) is strikt verboden.

4.3. Het is strikt verboden om racistische, xenofobe, antisemitische, islamofobe, discriminatoire, seksistische, pornografische en/of andere illegale teksten, afbeeldingen en/of bestanden te posten. Het is evenzeer verboden om een link naar dergelijke bestanden te plaatsen. Het is evenzeer verboden om dergelijke activiteiten aan te moedigen, goed te praten en/of anderszins te bevorderen. Swusten.com behoudt zich het recht voor om dergelijke posts en/of threads onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen.

4.4. Het is strikt verboden om producten of diensten te koop aan te bieden die strijdig zijn met enige wettelijke bepalingen, dan wel aan abnormaal hoge of lage prijzen, dan wel aan voorwaarden die strijdig zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Swusten.com behoudt zich het recht voor om dergelijke aanbiedingen onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen. Sowieso bent u steeds als enige aansprakelijk voor de inhoud, de uitvoering, de opvolging, de werking en alle gevolgen van de door u geplaatste aanbieding.

4.5. Het is strikt verboden de persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, adres, leeftijd, enz.) van derde personen kenbaar te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

4.6. Wanneer u iets online plaatst, verbindt u zich ertoe om daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto's,...) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,...), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling van dwingend recht.

4.7. Zo u de aanwezigheid van een illegale post zou vaststellen, kunt u dit steeds aan Swusten.com melden via het kontaktformulier.

4.8. Door het gebruik van dit forum vrijwaart u Swusten.com tegen iedere aanklacht, procedure of vordering uitgaande van derden als gevolg van de (inhoud van de) posts die u op dit forum geplaatst heeft.

5. AANBEVELINGEN

5.1. Dit forum wordt niet permanent actief gemonitord. U dient dus zelf te oordelen of het geschikt is dat u dit forum raadpleegt en/of hieraan deelneemt.

5.2. Gelieve steeds de indeling van het forum na te leven. Kijk eerst goed na waar uw post thuishoort alvorens hem online te plaatsen. Swusten.com behoudt zich het recht voor om uw post te verplaatsen.

5.3. Gelieve steeds uw taal te verzorgen. Let op : schrijven in hoofdletters staat in de virtuele wereld gelijk aan schreeuwen. Beperk dus steeds zoveel mogelijk het gebruik van hoofdletters.

5.4. Lees altijd uw posts na vooraleer u ze online plaatst. Antwoord to-the-point en vermijd nutteloze uitweidingen.

5.5. Swusten.com raadt u ten zeerste af om uw emailadres kenbaar te maken op het forum. Bepaalde zoekrobots schuimen immers het Internet af op zoek naar emailadressen.

5.6. Dit forum biedt u de mogelijkheid aan om mensen te leren kennen en zelfs nieuwe vrienden te maken. Swusten.com raadt u daarbij ten zeerste aan om voorzichtig te zijn alvorens iemand die u op het forum heeft leren kennen in het echte leven te ontmoeten. Spreek steeds af op vertrouwd terrein, breng een vriend(in) op de hoogte van uw geplande ontmoeting, voorzie steeds een back-up plan en breek de ontmoeting onmiddellijk af als u voelt dat er iets niet klopt. Neem nooit onverantwoorde risico?s.

6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. Door een post online te plaatsen op het forum geeft u aan Swusten.com gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken op deze website.

7. FORUMREGLEMENT

7.1. Dit reglement kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

7.2. Voor alle vragen inzake huidig reglement kan u steeds een mail sturen naar Swusten.com via het kontaktformulier.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Algemeen
De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige Website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Swusten.com kan, globaal genomen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatste mogelijk geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, gevolgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in de opstelling, uitbating en aanbieding van deze Website, m.i.v. al haar onderdelen en/of de mogelijke schade van de gebruiker en/of de derde.

8.2. Toegankelijkheid
Swusten.com zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Swusten.com heeft echter op ieder ogenblik het recht deze Website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Swusten.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige Website.

8.3. Gegevens
Swusten.com zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze Website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Swusten.com kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Swusten.com kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige Website. Swusten.com kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige Website. Swusten.com heeft eveneens het recht om de informatie of gegevens die op de Website gepubliceerd zijn op elk moment te wijzigen.

8.4. Links
De huidige website kan links naar andere sites bevatten. Deze worden niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Swusten.com. Swusten.com gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die sites bezoekt. Swusten.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

9. PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
9.1. Persoonsgegevens algemeen
Op deze Website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons beheerd, louter ter ondersteuning van de finkties van de website (inloggen , gebruik van vertalingen, discussie op het forum, enz.
Deze gegevens worden niet aan derden meedegedeeld.

9.2. Nieuwsbrief.
De bezoeker kan zich inschrijven voor een nieuwsbrief die per email wordt gestuurd op regelmatige tijdstippen. De bezoeker kan zich op elk moment uitschrijven, via de website of via email aan Swusten.com .

Huidige versie is in voege getreden op 1 April 2009. ©2009 Swusten.com. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden. [Als u geen afbeelding ziet, probeer dan eens op www.swusten.com]
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.